Call 480-294-1001
No Telemarketers! 

Arizona Hombu Karate Dojo

Traditional Okinawan Martial Arts (Karate, Kobudo, Self-Defense, Samurai Arts)

Seiyo Shorin-Ryu Advanced Kata DVD #3

$30.00

Kata with no Bunkai

Hangetsu, Empi, Sochin, Gankaku, Wankan Dai, Wankan Sho, Gojushiho, Anaku, Meiyko, Hakutsuru Dai, Hakutsuru Sho Reference DVD produced in 2010.  

Item Added.
Adding Item.
google046f8c59b211a6a8.html